VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
zájmové sdružení obcí
(svazek obcí)


Sídlo sdružení:

Znojmo, Kotkova 20, PSČ 669 02

Dnes je

IČO:

45671745

phone6.gif

515 242 145

Aktuální informace

mail10.gif

vakznojemsko@znojmo.cz ; taj.vakznojemsko@znojmo.cz

 

 

Sdružení je zaregistrováno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem regionálního rozvoje, v souladu s ustanovením §20i a následujících občanského zákoníku pod čj. ZS - 1/93 ze dne 2.7.1993.

Předmět činnosti
Předmětem činnosti je zabezpečení zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, rozvoj vodárenských soustav, kanalizací a ČOV obcí sdružených ve svazku. Podílí se na řešení kvality vody a likvidace odpadních vod i v obcích mimo svazek.

Orgány svazku 

Orgány svazku jsou:

- valná hromada, která je složena ze zástupců všech členů

 

- předsednictvo, volené a odvolávané valnou hromadou

 

- kontrolní a revizní komise, volená a odvolávaná valnou hromadou

Statutárními zástupci jsou:

- předseda

 

- místopředseda

 

- tajemník

 K 22.11.2011 je předsedou Ing. Vlastimil Gabrhel - starosta města Znojma, místopředsedkyní je Ing. Barbora Arndt - starostka obce Suchohrdly u Miroslavi, tajemníkem Ing. Luděk Műller.
Každý je oprávněn jednat samostatně.

Členské obce sdružené ve svazku
K 31.3.2012 má zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko 75 členů:

Bezkov

Hevlín

Lukov

Štítary

Blížkovice

Hluboké Mašůvky

Mašovice

Šumice

Bohutice

Horní Břečkov

Milíčovice

Šumná

Bojanovice

Hrabětice

Našiměřice

Těšetice

Boskovštejn

Hrádek

Nový Šaldorf-Sedlešovice

TrnovéPole

Božice

Chvalatice

Olbramkostel

Troskotovice

Branišovice

Chvalovice

Olbramovice

Tvořihráz

Citonice

Jezeřany-Maršovice

Oleksovice

Únanov

Ctidružice

Jevišovice

Plaveč

Valtrovice

Černín

Jiřice u Miroslavi

Pavlice

VelkýKarlov

Damnice

Jiřice u Mor. Budějovic

Plenkovice

Vevčice

Dobšice

Kravsko

Podmolí

Vítonice

Dobřínsko

Křidlůvky

Prosiměřice

Vracovice

Dolenice

Kubšice

Rudlice

Vranov nad Dyjí

Dyjákovice

Kuchařovice

Střelice

VranovskáVes

Dyjákovičky

Lechovice

Suchohrdly

Výrovice

Dyje

Lesná

Suchohrdly u Miroslavi

Znojmo

Grešlové Mýto

Loděnice

Šanov

Žerůtky 

 Havraníky

Lubnice

Šatov

 

Práva členů svazku a občanů obcí sdružených ve svazku

Článek 5 odst. 5.4 Stanov stanoví:
Člen svazku má právo:
- volit a být volen do orgánů svazku,
- vyžadovat od výkonného a kontrolního orgánu svazku informace týkající se činnosti svazku a nahlížet do jeho dokladů
- dát podnět předsednictvu pro svolání valné hromady podle čl. 10 odst. 2 stanov,
- předložit písemně svůj návrh k projednávaným otázkám ve valné hromadě 10 dní před jejím zasedáním,
- uplatnit změny, doplnění programu valné hromady nejpozději před schvalováním programu valné hromady

Článek 5 odst. 5.5 Stanov stanoví:
Ve smyslu ust. § 20 c) zák. č. 302/92 Sb. jsou občané obcí (členů svazku) pokud dosáhli 18-ti let oprávněni:
- účastnit se veřejných zasedání orgánů svazku a nahlížet do zápisu jeho jednání,
- podávat orgánu svazku písemné návrhy k činnost svazku.

Článek 7 odst. 7.5 Stanov stanoví:
Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 15 dní před projednáním na zasedání orgánu svazku, aby se k němu občané obcí, které svazky vytvořily, mohli vyjádřit.
Připomínky k návrhu rozpočtu a k vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě, t.j. 10 dní před jednáním valné hromady nebo ústně na zasedání valné hromady svazku.

Článek 4 odst. 4.7 Jednacího řádu stanoví:
Dotaz na orgány svazku může vznést člen svazku pouze písemně, nestanoví-li valná hromada hlasováním jinak. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně nebo písemně do 30 dnů. 

Článek 6 odst. 6.5 Jednacího řádu stanoví:
O námitkách člena svazku proti zápisu (z valné hromady) rozhodne nejbližší zasedání valné hromady.

Aktuální informace:


Ceny vodného a stočného pro rok 2015: vodné = 38,75 Kč/m3, stočné = 33,72 Kč/m3 (bez DPH).

Termín jednání předsednictva:

Termín jednání valné hromady: 18.12.2014